Zmiana przepisów

Szanowni Klienci,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami, od 4 listopada 2018 roku wszyscy sprzedawcy są prawnie zobligowani do wydawania Wam świadectw jakości do każdej nabywanej przez Was ilości węgla.

(…)

Art. 6c. 1. Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, zwany dalej „świadectwem jakości”.

2. Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.

Nowe prawo może znacznie wydłużyć sam proces zakupu, ponieważ sprzedający na naszych składach w Starogardzie Gdańskim, Czersku i Puzdrowie muszą każdorazowo do każdego dowodu zakupu wystawić świadectwo jakości i przekazać Państwu jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię.

Z tego powodu prosimy o wyrozumiałość i dziękujemy za cierpliwość!

Zachęcamy również do jednorazowego nabywania większych ilości, co zdecydowanie skróci czas oczekiwania na opał w tym sezonie.

Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z nowymi regulacjami w tym zakresie, poniżej udostępniamy treść ustawy oraz właściwych rozporządzeń:

  1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
  2. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych
  3. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych
  4. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
  5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych